Đến năm 2025 đào tạo được 1.000 chuyên gia chuyển đổi số

Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Dự thảo xác định ba trụ cột chính của chuyển đổi số quốc gia là: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, để từ đó xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia, phù hợp với từng mục tiêu, từng lĩnh vực, từng đối tượng, đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cũng theo dự thảo, mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo, 60% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước hằng năm được tham gia tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số…