Các kiểu dữ liệu trong Python

Python xác định kiểu dữ liệu của một ký tự trực tiếp từ cú pháp trong thời gian chạy. Ví dụ – dấu ngoặc kép đánh dấu việc khai báo giá trị chuỗi, dấu ngoặc vuông đại diện cho danh sách và dấu ngoặc nhọn cho từ điển. Ngoài ra, các số không phải số thập phân sẽ được gán cho kiểu Số nguyên trong khi những số có dấu thập phân sẽ là số thực.

Danh mục bài học Python

Mọi thứ bao gồm biến, hàm, mô-đun trong Python đều là một đối tượng. Một thực tế thú vị khác là các biến không có kiểu dữ liệu, thay vào đó chúng chỉ là nhãn trong Python. Nó là giá trị được liên kết với một kiểu. Do đó, cùng một biến, nhãn có thể tham chiếu các giá trị của các kiểu dữ liệu trong Python là khác nhau.

Dưới đây là danh sách các kiểu dữ liệu quan trọng thường được sử dụng trong Python. Chúng ta sẽ thảo luận về từng ví dụ trong số chúng.

  1. Booleans
  2. Numbers
  3. Strings
  4. Bytes
  5. Lists
  6. Tuples
  7. Sets
  8. Dictionaries